ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.tarnamentiallatorvos.com honlap „kapcsolat” és „vendégkönyv” menüpontjával kapcsolatos adatkezelése

 1. Adatkezelő:

Név: Tarnamenti Állatgyógyászat és Állateledel-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3352 Feldebrő, Kossuth Lajos út 68.

Adószám: 23401196-2-10

Képviseli: Dr. Lénárt Ákos, ügyvezető

 1. Érintettek köre:

Látogató a honlapon, aki a Kapcsolat vagy a Vendégkönyv menüpont alkalmazásával üzenetet küld. 

 1. Kezelt adatkör:

Kapcsolat menüpont: név, e-mail cím továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok.

Vendégkönyv menüpont: név, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok.

 1. Az adatkezelés célja:

A látogató kapcsolatfelvételének biztosítása az adatkezelővel, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről, honlap elemzése, reklámajánlatok elhelyezése, megjelenítése, küldése. Vendégkönyv esetén a nyilvános vendég-értékelések közzététele. 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és az üzenet elküldésével ad meg.  

 1. Címzettek:

Akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai. A Vendégkönyv bejegyzései nyilvánosak, bárki által megtekinthetők. 

 1. Adattárolás időtartama:

A megadott adatokat a kapcsolatfelvételben jelzett kérés elintézését követő 30. napon belül töröljük.

A Vendégkönyvi bejegyzéseket a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 5 évig kezeli az adatkezelő.

 1. Az adatkezelések szabályai

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így az Adatkezelő eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az adatkezelő által kezelt adatok e szabályzatban feltüntetett céltól eltérő felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről Adatkezelő gondoskodik.

Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 1. Az Érintettek jogainak érvényesítése

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat-és hatáskörrel rendelkező vezetőhöz.

A feladat-és hatáskörrel rendelkező vezető az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezéstől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek közt létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő vezető tisztségviselő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása estén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot törölni kell, ha

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 1. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 2. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 5. ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személy adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálhatja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az Érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az Érintettet is perbe hívhatja.

Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az Érintettet is perbe hívhatja.

Az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő vezető tisztségviselő megszünteti az adatkezelést, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. 

10. Sütik

- Statisztikai célú sütik (statistic): a weblap használatáról gyűjtenek információkat, például, hogy melyik oldalakat látogatja meg a felhasználó, és milyen esetleges hibák merülnek fel. Céljuk a felhasználó élmény javítása, a weboldal fejlesztése, javítása. Lehetővé teszik név nélkül, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt. Ezeknek a sütiknek a működése teljesen anonim, és kizárólag a weboldal működésének a javításához járulnak hozzá, valamint segítenek megismerni a felhasználók érdeklődését. A statisztikai sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyeket más weboldalakon termékek és szolgáltatások személyre szabott reklámozásához lehetne felhasználni. A statisztikainak minősített sütik kizárólag statisztikai adatokat biztosítanak a weblap használatáról, és segítenek a weblap tökéletesítésében azáltal, hogy felmérik az előforduló hibákat.

- Alapműködést biztosító sütik: ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartoznak a biztonságos bejelentkezést biztosító biztonsági sütik (secure cookies - secure login).